ترانسپورت

ترانسپورت مجهز برای محصلین محترم  وهمچنان دارای  پارکنگ وسایط 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT