کتاب خانه ولابراتوار

 

کتابخانه موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر درسال 1394 همزمان با ایجاد موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر نظر به سه رشته تحصیلی به میان آمده است که رشته های موجود عبارت اند از.

  1. پوهنڅی ستوماتولوژی ( طب دندان )
  2. پوهنڅی قابلگی عالی
  3. پوهنڅی حقوق و علوم سیاسی

کتابخانه موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر درسال 1394 با مساحت (13 ) سیزده مترطول و عرض (7) هفت مترعرض میباشد)، ایجاد گردید و درآن وقت تا به حال به سطح موسسات تحصیلات عالی خصوصی  یکی ازکتابخانه های معیاری بحساب میرود.

جهت انسجام وهماهنگ ساختن بهترامورکتابخانه یک واحد اداری بنام آمریت کتابخانه درتشکیل موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر گنجانیده شد. این کتابخانه به کمک موئسس محترم موسسه تحصیلات عالی خصوصی افغان پامیر، آمر کتابخانه ، رئسا ، متخصصان ، اساتید وکارمندان مقدمات کتلاک کردن ، نام نهادن به اسم یک دانشمند مشهور جهان وتنظیم مجدد کتابخانه افغان پامیر را تحت یک سیستم عصری وبین المللی در آورد.

سرانجام نام کتابخانه این موسسه تحصیلی را به اسم ابن سینا دانشمند مشهور جهان نام نهادند.

 اهداف کتابخانه این موسسه مطابق به اهداف پوهنتون کابل و پوهنتون طبی کابل عبارت ازفراهم آوری زمینه برای تحقیق ومطالعات علمی استادان، محصلان وسایرمراجعان بوده که به این طریق نقش ارزنده یی درتوسعه علم ودانش ایفاء مینماید.

درحال حاضرکتابخانه این موسسه با داشتن تقریباً 4000 هزار جلد کتاب هارد و به تعداد 4500 جلد کتاب الکترونیکی که جمعاً   (8500) جلد کتاب مربوط به سه رشته تحصیلی این موسسه میباشدوهمچنان معلومات های اضافه، جراید ومجلات وسایرمواد مطبوع دررشته های مختلف مجهز بوده وبا امکانات محدود الکترونیکی،انترنت رایگان  و همچنان وای فای وکمپیوتر لپ مجهزجهت برآورده ساختن آرمانهای علمی محصلان، استادان و دانش پژوهان آماده خدمات بهترمیباشد. ازجمله آثار یادشده تقریباً پنجاه فیصد آن به زبانهای دری، پشتو، عربی ومتباقی آن به دیگر زبانها میباشد.

 

کتابخانه موسسه تحصیلات خصوصی افغان پامیر به استثنای روزهای رخصتی وجمعه همه روزه درشش ماه اول سال ازساعت 30/6 صبح الی 7 شام ودرشش ماه دوم سال ازساعت 7 صبح الی 30/6 شام برای مراجعان واستفاده کنندگان بازمیباشد.

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT