هزینه های تحصیلی

هزینه های تحصیلی
داخله سمستر پوهنځی No
10000 55000 ستوماتولوژی 1
10000 25000 قابلگی عالی 2
10000 25000 حقوق علوم سیاسی 3

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT