حقوق

پوهنحٔی حقوق و علوم سیاسی یکی از رشته های مهم علمی، تحقیقی، عدلی وقضایی موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر بوده با آموزش مضامین مربوط به قضآ ،څارنوالی و علوم سیاسی کادر های جوان را به صورت تخصصی و با مهارت های مسلکی تربیه و پرورش مینماید این پوهنځی از آن جهت دارای اهمیت خاص میباشد که قواعد و اساسات علمی آن نه تنها به زنده گی شخصی و خصوصی هرفرد جامعه پیوند ناگستنی دارد بلکه هیچ فردی از افراد  بشر وجود نخواهد داشت که  به نحوی از انها مطابق به نورم های حقوق وعلوم سیاسی زنده گی خود را تنظیم ننمایند  موسسه تحصیلات عالی افغان پامیر با داشتن استادان دانشمند ، تجهیزات  و درسخانه  های معیاری  در راستای آموزش وپرورش جوانان منحیث دانشمندان و حقوق دانان آینده  کشور مساعی لازم را به خرج میدهد  

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT