قابلگی

پوهنځی قابلگی در سال 1394 در چوکات موسسۀ تحصیلات عالی افغان پامیر ایجاد گردیده که دورۀ تحصیلی آن شامل هشت سمستر درسی که در مجموع چهارسال تحصیلی را دربر میگیرد و به سیستم کریدت عیار گردیده یک پوهنځی  مجهز با وسایل درسی و استادان مجرب بوده تعداد کریدت های تدریسی آن به 161 کریدت میرسد که دارای 16 مضمون اساسی،اختصاصی و 3 مضمون پوهنتون شمول میباشد. پوهنځی فوق الذکر جهت انسجام و هماهنگ ساختن بهتر امورات تدریسی و اداری خویش در هماهنگی با دیپارتمنت های مربوطه تحت رهبری مقام محترم ریاست اجرائیوی و معاونیت محترم علمی امورات خویش را به پیش میبرد. و به سویه لیسانس با مجوز رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی قابله های مسلکی و مجهز با اندوخته های طبی و علمی را به جامعه تقدیم می نماید تا انها بتوانند مصدر خدمت به هموطنان خویش گردیده سطح صحت مردم را به درجه های بلند برسانند.

پوهنځی قابلگی در وضیعت کنونی دارای تعمیر مجهز با داشتن صنوف روشن و مجهز با وسایل تدریسی استادان مجرب و مسلکی جهت فراگیری فنون طبی در بخش ولادی و نسائی مطابق طرزالعمل ها و مقررات تعین شده طبق کریکولم تدریسی مصروف تربیه و آموزش قابله ها بوده و تا اکنون دو دورۀ فارغان پوهنځی قابلگی را در سال های 1397 و1398 جهت عرضه نمودن خدمات صحی به جامعه تقدیم نموده که مایه افتخار و سر بلندی موسسۀ تحصیلات عالی افغان پامیر میباشد و فعلأ نیز در این پوهنځی محصلین درسمستر های مختلف مصروف فراگیری فنون طبی در بخش ولادی و نسائی بوده که در حال حاضر تعداد آنها به 685 نفر محصل میرسد .فلهذا گفته میتوانیم که پوهنځی مذکور در سطح موسسۀ تحصیلات عالی افغان پامیر یک پوهنځی پیشتاز بوده و همیشه در تلاش است تا همواره سطح دانش علمی و مسلکی محصلین خویش را بلند برده تا باشد که از این طریق کادر های ورزیده و اکادمیک را به کشور و مردم خویش تقدیم و مصدر خدمت به آنها گردیم

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT