در باره ما

مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی اففان پامیر که به ابتکار سرمایه گذاری موسس محترم دوکتور محمد ادریس صدیق ولد محمد یاسین و همکاری رئیس عمومی این موسسه رنحویار دوکتور محمد مسعود عثمانی ولد محمد عثمان تاسس و ایجاد گردید که به تاریخ 31/3/1394 از طرف وزارت عمومی محترم تحصیلات عالی ج.ا.اتائید و جوازاجازه فعالیت رسمی تفویظ گردید و به فعالیت آغاز نمود که فعلاً داری سه  پوهنحی (ستوماتولوژی  حقوق و قابلگی عالی ) میباشد فاکولته ستوماتولوژی به مدت شش ماه در دوازده سمستر مطابق پروگرام وکریکولم تائید شده وزارت محترم تحصیلات عالی تنظیم وترتیب گردیده که شامل مضامین اساسی کلینکی وپارا کلینکی ،وساینسی میباشد طول زمان تدریس هر سمستر16 هفته بوده . چهار هفته امتحانات نهائی وچهار هفته رخصتی آخرسمستر میباشد که هر سال شامل دو سمستر میباشد .سال آخیر شامل دوره ستاژو وظایف خانگی محسوب میگردد.میتود تدریس وستوماتولوژی در موسسه افغان پامیر به سیستم کریدت بوده که در تمام دوره تحصیل به شمول سال اخیر221 کریدت جا داده شده است

 

© تمام حقوق این ویب سایت مربوط به موسسه تحصیلات افغان پامیر میباشد Sunlight ICT